دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2

 

دوره آرایشگری مردانه مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم میشود.

حرفه پیرایشگر مردانه درجه 2، پایه اصلی آموزش حرفه آرایش و پیرایش مردانه میباشد و هنرآموزان عزیز برای ورود به رشته مراقبت زیبایی آقایان ابتدا باید دوره پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و در صورت قبولی در آن، میتوانند دوره پیرایش مردانه درجه 1 را انتخاب و ثبت نام نمایند.

ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻪ درﺟﻪ 2، ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد، این دوره آرایشگری مردانه، مهارت هایی از قبیل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ، ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮐﺮدن و ﺷست و شوی ﻣﻮی ﺳﺮ، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ و ﻗﯿﭽﯽ، شانه و ﻣﺎﺷین، ﺗﺮﺳﯿﻢ و تصحیح ﺧﻄﻮط اﻃﺮاف ﺳﺮ و ﮔﺮدن، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ، اصلاح صورت، براشینگ مو و ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷتی را در بر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در پایان این دوره و در صورت قبولی در آزمون تئوری و عملی سازمان رسمی آموزش فنی و حرفه ای کشور، به هنرآموز گواهینامه مهارت پیرایش مردانه درجه 2 از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعطاء خواهد شد.

ابزارهای مورد نیاز برای فراگیری دوره آرایشگری مردانه درجه 2:

قیچی آرایشگری، شانه، موزن برقی(ماشین)، پیشبند، آبپاش، دسته تیغ، تیغ، برس گرد، برس تخت، گیره مو، حوله، کاسه و فرچه ریش.

 • عنوان مهارت
 • ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷت محیط کار
 • مهارت ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه محیط و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر
 • مهارت آﻣﺎده ﮐﺮدن تجهیزات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ابزارها
 • مهارت شامپو کردن و شست و شوی موی سر
 • مهارت مشاوره با مشتری و آنالیز مدل خواسته شده قبل از کوتاهی مو
 • مهارت بکارگیری ابزارهای لازم در طی فرآیند کوتاهی مو
 • مهارت بکارگیری تکنیک های تخصصی هیرکات
 • مهارت اجرای مدل های پایه و کلاسیک
 • مهارت ﺗﺮﺳﯿﻢ و تصحیح ﺧﻄﻮط اﻃﺮاف ﺳﺮ و ﮔﺮدن
 • مهارت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ و اصلاح صورت
 • مهارت ﺣﺎﻟﺖ دﻫﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﺎ ﺳﺸﻮار

 

 

مدت دوره : 2 ماه

مبلغ شهریه : 1.500.000 تومان

TOP